POROČILO o delu Sindikata kmetov Slovenije

Sindikat kmetov Slovenije je nevladna organizacija, ki združuje kmete ter ljudi, kateri s svojimi mislimi, dejanji ali sredstvi podpirajo slovenskega kmeta. Združevanje v Sindikatu kmetov Slovenije temelji na prostovoljni odločitvi vsakega posameznika. Glavna naloga delovanja je zagotoviti primeren socialno - ekonomski položaj kmetovalcev, ohraniti poseljenost podeželja in s tem zgled kulturne krajine ter identiteto podeželja, ki je hkrati identiteta slovenstva. Največji poudarek vsekakor dajemo prvi od zgoraj omenjenih nalog. Na eni strani se srečujemo s zelo slabo organiziranimi kmeti, na drugi strani so dobro organizirani odkupovalci ter koncentrirano trgovino in predelovalci.

 

Skozi celo leto je bilo aktualno dogajanje povezano z reformo skupne kmetijske politike 2021 do 2027, upravljanje z tveganji v kmetijstvu, zemljiško politiko ter problematiko zveri. Sindikat kmetov Slovenije je povezal z posameznimi strokovnjaki ter ostalimi nevladnimi organizacijami, da bi dosegli ugodnejše pogoje za slovenske kmete. Prav tako smo veliko pozornosti namenili spremembam zakonodaje na področju kmetijstva. Sledili vsem dogodkom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugim državnim  inštitucijam, ki imajo vpliv na zakonodajo, katera zadeva kmete.

 

 

 DELOVANJE PISARNE

Naloge, ki jih obsega delovanje pisarne so v celoti izvajane. V pisarni je prisoten tajnik, ki spremlja dnevne medije, pregleduje spletne strani Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora, Državnega Sveta, Uradnega lista, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter organov v njegovi sestavi. Spremljanje medijev in spletnih strani je pomembno za delovanje Sindikata, saj je potrebno sprotno obveščanje članov izvršilnega odbora o novicah, predlogih predpisov in ostalem, kar se nanaša na njihovo področje delovanja (vsak član izvršilnega odbora pokriva določeno področje kmetijstva). Strokovni tajnik skrbi za komunikacijo med člani in organi sindikata in odgovarja na vprašanja. Vsak dan je več klicev kmetov, kateri pričakujejo odgovore na vprašanja. Ta so različna od strokovnih (teh je največ), splošnih in tudi provokativnih. V času večjih pisarniških del in del na terenu (sejmi, predstavitve, okrogle mize...) tajniku pomagajo še študentje. Sodelujemo v delovnih skupinah; Svet za kmetijstvo in podeželje, žitna veriga, razpisi v kmetijstvu, odbor za spremljanje PRP, področni odbor za poklicne standarde…. tajnik ali predstavniki SKS). Tekoče spremljamo delo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v DZ ter Državnega zbora, saj smo vabljeni na vse seje, na katerih tudi poslancem predstavimo stališče Sindikata. V pisarni se pripravljajo tudi vsa gradiva, ki jih potrebujejo predstavniki Sindikata na sestankih, novinarskih konferencah in ostalih aktivnostih.

V letu 2019 je Sindikat kmetov Slovenije:

 

INFORMIRANJE IN PROMOCIJA 

V okviru projekta informiranja in promocije, ki je namenjen obveščanju članov Sindikata, je pisarna izdajala  okrožnice s katerimi smo člane sprotno obveščali o novostih na področju kmetijstva in gozdarstva. Regijskim predstavnikom in predsednikom podružnic smo po telefonu mesečno, navajali točke, ki se navezujejo na področje katerega pokriva, članom Sindikata kmetov Slovenije pa na štiri mesece. Tako so bili člani sprotno obveščeni in so lahko tudi bolj aktivno komunicirali s samim Sindikatom, ter tako lažje prenašali težave in probleme, s katerimi se soočajo na kmetijah, na organe Sindikata in v pisarno. Po izkušnjah iz preteklih let, smo veliko promocijo Sindikata, naredili prav z nenehnim pojavljanjem v dnevnih medijih in posameznih javnih razpravah. Zato smo tudi v letošnjem letu aktivno opozarjali na probleme kmetijstva in podeželja v javnosti.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Aktivno smo v povezavi z institucijami v zamejstvu. Dobre odnose s Kmečko zvezo iz zamejstva (Italija) smo še poglobili.  Povezali smo se tudi s stanovskimi organizacijami v Avstriji, Hrvaški, Srbiji (več obiskov in pomoč pri organizaciji strokovnih ekskurzij) in Madžarski. Preko žitne verige smo vzpostavili stike z organizacijami, ki zastopajo pridelovalce pšenice iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.

 

Skozi vse leto smo bili zelo aktivni na področju priprave zakonodaje, kjer smo redno spremljali pripravo predpisov, sodelovali na sestankih ter podajali mnenja in pripombe na predloge in s tem poizkušali narediti zakonodajo prijaznejšo kmetom. Že kar nekaj časa posvečamo posebno skrb zmanjševanju birokracije, saj Ministrstvo opozarjamo, da smo kmetje preveč obremenjeni s papirologijo. Pri vsakem sprejemanju predpisov poizkušamo (takrat se da največ poenostavit) narediti predpis takšen, da bi pomenil čim manj obremenitev za kmete.                                             

 

Anton Medved       

PREDSEDNIK